Διαχείριση έργου

Σκοπός στη διαχείριση των έργων μας είναι να εξασφαλίσουμε ότι το έργο θα εκτελεστεί και θα παραδοθεί στην ώρα του λαμβάνοντας υπόψη την τοποθέτηση των κατάλληλων υλικών και των εξουσιοδοτημένων συνεργείων για την αποπεράτωση του. Ένα έργο είναι ένα σύνολο δραστηριοτήτων που επιλέγονται με στόχο την επίτευξη  προκαθορισμένων στόχων:

  • Φυσική παρουσία στο εργοτάξιο
  • Τήρηση οικονομικού προϋπολογισμού έργου
  • Τήρηση κανονισμών ασφαλείας και υγιεινής στο εργοτάξιο
  • Ποιότητα Υλικών και σωστή εφαρμογή
  • Εξουσιοδοτημένα Συνεργεία
  • Ενημέρωση πελάτη σε κάθε στάδιο εργασιών